X-Bass

SKU: X-Bass


X-BASS เหมาะสำหรับห้องประชุมและห้องบรรยาย สามารถใช้เสริมความถี่ต่ำสำหรับ X-PAD และ X-PAD PRO เพื่อเพิ่มการแสดงออกของความถี่ต่ำ
สนใจสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 

More product from Enewave


...
Enewave Music & PA
AMAZING COMBO
...
Enewave Music & PA
FEATURED COMBO