AudioPressBox

AudioPressBox เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการ " กระจายสัญญาณเสียงแบบมืออาชีพ " ในงานแถลงข่าว งานนำเสนอต่างๆ หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องกระจายสัญญาณเสียงไปเพื่อการออกอากาศ การบันทึกเสียงไปยังเครื่องหลาย ๆ เครื่อง เช่นกล้องถ่ายทำ หรือเครื่องบันทึกเสียงของบรรดานักข่าว

PortableFixed InstallationExpandersAccessories